Házirend

Tisztelt Vendégeink!

A házirend célja, hogy meghatározza a Fenyves Sport Club területén tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kulturált szolgáltatói tevékenység, valamint a vendégek épségének megőrzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja, a Sport Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok:

 • A Sport Club területe csak rendeltetésszerűen használható, a szauna használatának részletes szabályait külön szabályzat határozza meg.
 • A Sport Club használója nem sértheti meg vonatkozó hatályos előírásokat, rendelkezéseket, ill. jelen házirendben foglaltakat.
 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben szabad belépni.
 • A Sport Club szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Sport Club időben elhagyni.
 • A Sport Club területén 14 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak, vagy személyi edző által irányított edzéseken vehetnek részt.
 • A Sport Club a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartáshoz használja fel, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

 

A Fenyves Sport Klub nyitvatartási rendje:

 

Hétfőtől-péntekig                     8.00-22.00
Szombaton                              8.00-20.00

Vasárnap                                14.00-20.00

 

A jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési normák megszegésének esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve –időlegesen vagy véglegesen- a Sport Club látogatásából kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség vagy más hatósági szervezet segítségét kérni. Ebben az esetben a hatósági szervezet utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

A Sport Club területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, kulturált viselkedés.

Amennyiben a Sport Club területén az üzemeltető a tevékenységének, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot (mozgóképi vagy fényképfelvételt) készít vagy készíttet, az azokon feltűnő vendégek a reklámanyagon való megjelenéssel összefüggésben az üzemeltetővel szemben jogi vagy anyagi követeléssel nem léphetnek fel.

A Sport Club nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkező károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából és/vagy a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal továbbá felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles (dokumentálás mellett) leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A konditerembe, előtérbe és szauna térbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban ill.  zárható műanyag pohárban vihető be ital. Minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A Sport Club területére belépni csak érvényesen megváltott jeggyel, vagy bérlettel lehet. A vendégek számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrénykulcs, törölköző, sportfelszerelés stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni. A vendég a számára átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltetőnek.

A Fenyves Sport Club berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával okozott kár megtérítési költségei  a károkozót terhelik.

A Sport Club üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületén zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A létesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő köteles az üzemeltető jelen levő munkatársának késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendők:

 • Mentők (baleset esetén) 104
 • Tűzoltóság (tűz esetén) 105
 • Rendőrség (rendbontás esetén) 107
 • Általános segélyhívó 112

Squash pályákra vonatkozó szabályok:

 • A pályákra kizárólag csak a sporttevékenység szabályainak megfelelő öltözetben lehet belépni
 • A pályára csak tiszta, világos talpú sportcipőben lehet belépni. Mindenféle utcai viseletű lábbeli használata tilos
 • A pálya a szabályoknak megfelelően vehető igénybe, a pálya épségének megóvása kötelező
 • A játék csak biztonságosan zárt ajtók mellett engedélyezett
 • A pályákon a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más személy nem tartózkodhat
 • A pálya foglalásokat csak egész órában lehet igényelni
 • Pálya foglalás esetén a késés a pályahasználat idejébe beleszámít, tehát a lefoglalt időtartam a késéssel nem hosszabbodik meg, a játékidő a foglalás időpontjától indul.
 • A pályákon a világítás a foglalásnak megfelelő időtartamra szól, a játékidő pontos betartása kötelező.
 • Ha foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg a pályán az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie
 • A kölcsönzött ütők, a vendégnek felróható sérülése esetén, a vendég anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé
 • A pályákat kizárólag – rendeltetésüknek megfelelően- minden vendég egészségi állapota tudatában saját felelősségére használhatja
 • Betegen a pályák nem látogathatóak (láz, magas vérnyomás, fertőző betegség …)
 • A pályákra a játékfelszereléseken kívül, minden más eszközt (mindennemű folyadék, étel stb.) bevinni, a balesetveszély miatt és a pálya sérüléseinek elkerülése érdekében szigorúan tilos. A szabály megszegőivel szemben az üzemeltető a pálya azonnali elhagyása szankcióját alkalmazhatja.
 • Kérjük a játék szabályainak betartását, különös figyelemmel egymás testi épségének megóvására
 • Amennyiben a pályát, falakat, üvegfelületeket erős szennyeződés, vagy sérülés éri, úgy az üzemeltető jogosult takarítási díjat, illetve kár esetén kártérítési díjat felszámítani

Fitnesztermi szabályok:

 • 14 év alatti gyerek csak szülői, illetve edzői felügyelettel használhatja a termet
 • felső- és alsó ruházat viselése kötelező
 • papucsban, szandálban ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett
 • váltócipő használata kötelező
 • törölköző használata erősen ajánlott
 • a kardió- és súlyzós gépeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni
 • a kardió- és súlyzós gépek használata után a fertőtlenítés kötelező
 • a súlyzókat és tárcsákat a gyakorlatvégzést követően kérjük a helyére visszarakni
 • a fitnesztermi gépeket mindenki a saját felelősségére használja

Öltöző és szauna szabályok:

A sportszolgáltatást és wellness részleget igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként elkülönített öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít. Szolgáltató jogosult kauciót kérni ezért.

 • Az öltöző és zuhanytérben, valamint a szauna területén papucs használata kötelező
 • Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal
 • Távozáskor az öltözőszekrényben nem szabad szemetet hagyni
 • A szaunát és a gőzfürdőt az általános szabályok betartása mellett, mindenki csak saját felelősségére használhatja
 • A szaunát és a gőzfürdőt megfelelő öltözékben – fürdőruha, fürdőlepedő – lehet igénybe venni
 • A szaunában és a pihenőtérben a törölköző használata kötelező
 • A szaunában illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható
 • A szaunába papucsban belépni tilos
 • A szauna a pihenés helye, ezért kérjük legyen tekintettel a pihenni szándékozókra

Parkolás szabályai:

 • A létesítmény területén közlekedő járművekre a KRESZ szabályai érvényesek
 • A parkolóban gyalogosok is közlekedhetnek, ezért fokozott figyelmet kérünk
 • Parkoláskor ne akadályozzák más gépjárművek ki- és beállását, haladását
 • A parkoló területén a személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk

A létesítmény területén tapasztalt esetleges meghibásodásokat kérjük a recepción jelezzék a mielőbbi javítások érdekében!

A Sport Club területén TILOS:

 • a dohányzás és tömény szeszesital fogyasztása
 • az olyan tevékenység, amely a szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, ill. közerkölcsöt sért
 • minden erős zajjal, szaggal, vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenység
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) bevitele
 • mindenféle állat bevitele
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám vagy propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang- és képanyag készítése

 

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentebb részletezett házirendet a Fenyves Sport Club szolgáltatásainak igénybevételekor kötelesek betartani! Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével / belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával / elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására.

A házirendben foglaltak megszegése esetén a Fenyves Sport Club üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, az okozott kár megtérítése iránt polgári jogi igénnyel léphet fel a házirend megsértője ellen.

 

Minden kedves vendégünknek kellemes, tartalmas időtöltést kívánunk!